Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 4

     

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài bác Ôn tập cmùi hương IV (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp lựa chọn giải đáp của bản thân vào từng thắc mắc. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, gồm phần coi công dụng để biết bài xích làm cho của chính bản thân mình. Kéo xuống dưới nhằm bước đầu nhé!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 4

Câu 1: Nếu $2a> 2b$ cùng $-3bA. $aB. $a> c$C. $-3a> -3c$D. $a^2> c^2$

Câu 2: Nếu $0A. $ frac1a > sqrta$B. $a> frac1a$C. $a> sqrta$D. $a^3 > a^2$

Câu 3: Cho $a, b, c$ là độ nhiều năm tía cạnh của một tam giác.

Mệnh đề như thế nào sau đây ko đúng?

A. $ a^2 B. $ab+ bc> b^2$C. $ b^2 + c^2 D. $b^2+ c^2 > a^2+ 2bc$

Câu 4: Cho những số thực $a, b$ thỏa mãn $a- b= 2$. Khẳng định làm sao sau đấy là đúng?

Tích của hai số $a$ với $b$ là:

A. có mức giá trị nhỏ tuổi nhất là -1B. có mức giá trị lớn số 1 là -1C. có mức giá trị nhỏ tuổi nhất lúc $a= b$D. không tồn tại quý hiếm nhỏ dại nhất

Câu 5: Cho biểu thức $M= fracx^2+x+1(x+1)^2$ với $x eq 1$.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $Mgeq frac34$B. $M geq frac54$C. $Mgeq 3$D. $M leq frac34$

Câu 6: Số nguyên $a$ lớn số 1 làm sao để cho $a^200A. 3B. 4C. 5D. 6

Câu 7: Nếu $a, b$ là đa số số thực cùng |$a$| leq |$b$| thì bất đẳng thức làm sao sau đây luôn đúng?

A. $a^2 leq b^2$B. $frac1left leq frac1$ $ab eq 0$C. $-bleq aleq b$D. $aleq b$

Câu 8: Nếu $left | a ight |=left | b ight |$ và $b>0$

Thì mệnh đề nao tiếp sau đây luôn luôn đúng?

A. $frac1a-frac1bleq 0$B. $ableq 0$C. $bD. $b

Câu 9: Giá trị bé dại tuyệt nhất của hàm số 

$f(x)= fracx2+ frac2x-1$ với $x> 1$ là?

A. 2B. $frac52$C. $2sqrt2$D. 3

Câu 10: Giá trị nhỏ tuổi tuyệt nhất của hàm số:

$f(x)=x+ frac3x^2$ cùng với $x> 0$ là?

A. $sqrt<3>6$B.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Cài Tiếng Việt Cho Android Không Cần Root, Cách Cài Tiếng Việt Cho Android Không Cần RootXem thêm:

$sqrt<3>frac34$C. $3sqrt<3>frac34$D. $2sqrt3$

Câu 11: Tập nghiệm của pmùi hương trình 

$fracleft sqrtx-2= fracx-3sqrtx-2$ là

A. $(3; +infty)$B. $left < 3; +infty ight )$C. $left 3 ight $D. $(2; +infty)$

Câu 12: Pmùi hương trình $x^2- 7mx- m- 6= 0$ có nhị nghiệm trái vệt Lúc và chỉ còn khi?

A. $mB. $m> -6$C. $mD. $m> 6$

Câu 13: Pmùi hương trình $x^2 + 4mx+ 4m^2 - 2m - 5= 0$ tất cả nghiệm Lúc còn chỉ khi 

A. $m geq frac52$B. $m > -frac52$C. $m geq frac52$D. $m leq -frac52$

Câu 14: Tập xác minh của hàm số 

$y= frac1sqrt2-3x+sqrt2x-1$ là

A. $D= left < frac12 ;frac23 ight )$B. $D= left < frac12 ;frac32 ight )$ C. $D= left< frac23; +infty ight )$D. $D= left < frac12 ; +infty ight )$ 

Câu 15: Tập xác minh của hàm số 

$sqrt4x- 3+sqrt5x- 6$ là?

A. $D= (frac65; +infty)$B. $D= left < frac65; +infty ight )$C. $D= left < frac34; +infty ight )$D. $D= left < frac34 ; frac65 ight >$

Câu 16: Hệ bất pmùi hương trình:

$left{eginmatrix2x+ 4 0 và & endmatrix ight.$ tất cả tập nghiệm $(-infty; -2)$ lúc còn chỉ khi?

A. $mleq 0$B. $mC. $m> 0$D. $m

Câu 17: Tập tất cả những quý hiếm của tham mê số $m$ nhằm hệ bất phương thơm trình sau bao gồm nghiệm duy nhất?

A. ØB. 2C. <2; $+infty$)D. ($-infty$; 2>

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 A. $S$= (-3; 3)B. $S$= ($- infty $; -3)C. $S$= ($-infty $; 3)D, $S$= ($-infty$; -3) $ cup$ (3; $+infty$)

Câu 19: Tập xác minh của hàm số $y= sqrt5x^2- 4x- 1$ là

A. $D= left (-infty ; frac15 ight >$B. $D= left < -frac15 ; 1 ight >$C. $D= left (-infty; -frac15 ight >cup (1; +infty)$D. $D= left (-infty; -frac15 ight >cup left < 1; +infty ight >$

Câu 20: Tập nghiệm của bất phương thơm trình $frac1sqrtxgeq frac14$ là

A. $S= left (0; 16 ight >$B. $S= left < 0; 16 ight >$C. $S= left (0; 4 ight >$D. $S= left <16; +infty ight )$

Chuyên mục: