Biên bản cuộc họp

     

Mẫu biên bạn dạng họp hội đồng thành viên

*
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc********

Địa danh, ngày ….. Tháng …. Năm …….

Bạn đang xem: Biên bản cuộc họp

Hôm nay, vào hồi….., trên trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên công ty ………… (GCN đăng ký sale số: …………. Vì chưng phòng đăng ký marketing – Sở planer và Đầu bốn ………. Cấp cho ngày:…………) triển khai phiên họp nhằm bàn thảo và trải qua việc chuyển đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Những thành viên bao gồm mặt:

STT Họ với tên Sô vốn góp (đồng) tỷ lệ vốn góp (%)1 2 Tổng: 2. Các thành viên vắng tanh mặt:

-……………………..

-………………………

3. Thành viên mời:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Chủ tọa với thư ký:

Chủ tọa:……………………………………………………………………………………………………….

Thư ký:………………………………………………………………………………………………………..

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng member công ty triển khai phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án …………………………

Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên hiểu tuyên tía khai mạc cuộc họp, lắng nghe những nội dung đề nghị thảo luận, các thành viên sẽ triển khai thảo luận, cho ý kiến và thực hiện biểu quyết.

2. Những vấn đề được bàn thảo và biểu quyết trên cuộc họp

Các câu chữ cần bàn luận và thông qua gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

3. Ý loài kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe những nội dung bắt buộc trao đổi, các thành viên doanh nghiệp tiến hành đàm luận để thông qua các nội dung gồm liên quan. Các thành viên sẽ thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên như thế nào có ý kiến khác.

4. Sửa đổi điều lệ doanh nghiệp theo đúng lao lý của pháp luật:

Điều ……, Điều ……;.

5. Thời khắc thực hiện:

Cuộc họp xong xuôi ………..cùng ngày. Biên bản này sẽ được các thành viên thông qua và được lập thành ….. Bản có giá chỉ trị pháp lý như nhau.

Chữ ký những thành viên:Thành viên mới:

Mẫu biên phiên bản họp về cam đoan góp vốn điều lệ

*

Mẫu biên bản họp về khẳng định góp vốn điều lệ

Số: …./BB-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN(V/v: quá trình góp vốn điều lệ Công ty)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Công ty tọa cuộc họp: …………………………. – Thành viên sáng sủa lập, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

2. Thư ký cuộc họp: ……………………………. – Thành viên sáng sủa lập;

3. Thành viên khác……………………………….. – Thành viên sáng sủa lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bước đầu vào dịp 9h30’. Công tác họp đã thông qua các quyết nghị sau:

1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào công ty với tổng số vốn liếng như đã đk là …………. đồng (…………. đồng Việt Nam), với tổ chức cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm phần ……….% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm phần ……….% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

2. Các thành viên sáng sủa lập tốt nhất trí thực hiện góp vốn có tác dụng … đợt với khoản đầu tư góp mỗi dịp là:

a/ Đợt 1: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: …………………. Góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo tiến trình sau:

Ngày …../…../….. (theo cam kết góp vốn khi thành lập và hoạt động công ty), các thành viên sáng lập góp dịp 1;

Ngày …../…../….. , những thành viên gây dựng góp đợt 2;

Ngày …../…../….. , các thành viên tạo nên góp lần 3;

Ngày …../…../….. , những thành viên tạo nên góp dịp 4.

Sau lúc bàn bạc, bàn thảo và gọi lại một lượt Biên bạn dạng này, các thành viên tham tham dự các buổi tiệc nghị các nhất trí với câu chữ và xác thực tính chính xác, chân thực của Biên bản.

Xem thêm: Top 13 Bài Văn Mẫu Lớp 4: Tả Một Đồ Chơi Mà Em Yêu Thích Hay Chọn Lọc

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ đông/thành viên

Chữ ký

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

Mẫu biên bản họp thai giám đốc hoặc tổng giám đốc

CÔNG TY………..—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh Phúc————————

Số: ……/…….- BB

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY ……………… (V/v: chỉ định Giám đốc, chủ tịch Hội đồng cai quản trị)

Hôm nay, ngày……tháng…..năm 20…., vào hồi …… giờ trên trụ sở công ty Cổ phần…………

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên công ty gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung: sau khi thoả thuận, các cổ đông công ty ……………. Bên nhau thoả thuận cùng nhất trí:

1. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………… Sinh ngày: …………………………….

Dân tộc: tởm Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh dân chúng số: ………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………. Vị trí cấp: Công an …………………………………………

Nơi đk hộ khẩu hay trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm Giám đốc công ty ……………………………………………………………………..………..

2. Chỉ định Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………………

Dân tộc: khiếp Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………….. Vị trí cấp: Công an………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm quản trị Hội đồng quản ngại trị ……………………………………………………………………..

* Mọi quyền hạn và nghĩa vụ của Ông ………………………. Và Ông ……………………..……. được giải quyết và xử lý trên cơ sở biện pháp doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết luận:

Biên bạn dạng đã được đọc lại cho các thành viên tham gia cuộc họp nghe, độc nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Chữ ký của các cổ đông

Mẫu biên phiên bản họp đưa ra bộ đề xuất kết nạp Đảng viên

*

Mẫu biên phiên bản họp bỏ ra bộ kiến nghị kết hấp thụ Đảng viên

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHKINH TẾ QUỐC DÂNCHI BỘ: ………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày…. Tháng….. .năm 20….

BIÊN BẢN HỌP chi BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊNCăn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng cộng sản vn ;

Ngày……… tháng…….. Năm…….., đưa ra bộ đã họp nhằm xét, kiến nghị kết hấp thụ quần chúng nó vào Đảng.

Tổng số đảng viên của bỏ ra bộ là ………. đảng viên, trong số ấy chính thức……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.

Có mặt:……………………..đ/c, đ/v thiết yếu thức…………đ/c, dự bị ……………..đ/c

Vắng mặt…….đảng viên, trong những số đó chính thức….. đồng chí, dự bị…… đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí………………………………………………., chức vụ………………………………

Thư cam kết hội nghị: đồng chí……………………………………………….

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ bao gồm những chủ ý đóng góp như sau (ghi rõ chủ kiến của từng người):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Đổi 1 Lượng Vàng Bằng Bao Nhiêu Chỉ, Bao Nhiêu Gam? 1 Lượng Vàng Bằng Bao Nhiêu Chỉ Vàng

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với dụng cụ của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chủ yếu thức đống ý kết nạp quần chúng……………………………………vào Đảng…….. Bằng hữu (đạt …..%) so với tổng số đảng viên bao gồm thức. Số đảng viên đồng ý không tán thành…… đồng minh (….. %) cùng với lý do………………………………………

Chủ trì Thư ký

—————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1


Chuyên mục: Tài chính