Cách làm siro

     

Mùa hè là thiên mặt đường của vô vàn các các loại củ quả khác biệt, nào là dứa