Citadel là gì, nghĩa của từ citadel

     
a powerful organization in which finding a job is difficult for someone who does not know people who work there:

Bài Viết: Citadel là gì

Những ý kiến của các ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những điều chỉnh viên Cambridge webchiase.vn hoặc của Cambridge University Press giỏi của các công ty cấp phép. Nowadays it is a less plausible alliance—the television entrepreneurs, safely entrenched in their citadels of power but hand in hvà with the industry”s creative people. Steel với insurance are the citadels of twentieth century power, cùng no society moving towards a planned economy can afford lớn concede autonomy to lớn two such giants within its ranks. I was not clear whether he wanted the field of secondary education to be completely không tính tiền or whether he wanted to maintain certain citadels of privilege. I am also glad that it is intended lớn clear up some of the so-called trade unions cùng banks which have been citadels of illicit arms và subversive organisatons. Certain buildings found in citadels having a central room, the “megaron”, of oblong shape surrounded by small rooms may have sầu served as places of worship. In 1850, due khổng lồ the political situation và the diminution of the citadel”s defensive sầu role, the fortification is abandoned, becoming a ruin. However, citadels may not to lớn be built next to lớn each other: there must be a settlement or thành phố between citadels.
Bạn đang xem: Citadel là gì, nghĩa của từ citadel

*

*

*

*

Thêm công dụng có ích của Cambridge webchiase.vn vào trang mạng của khách hàng áp dụng tiện ích size tìm kiếm kiếm miễn giá thành của công ty chúng tôi.Tìm tìm ứng dụng tự điển của chúng tôi ngay lập tức lúc này cùng chắc chắn rằng các bạn ko lúc như thế nào trôi mất xuất phát từ 1 lần tiếp nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bằng phương pháp thức nháy đúp con chuột Những app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Những phép tắc thực hiện
Xem thêm: Báo Lá Cải - Thế Nào Là

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Citadel Là Gì – Citadel Có Nghĩa Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://webchiase.vn Citadel Là Gì – Citadel Có Nghĩa Là Gì


Related


About The Author
*Xem thêm: Bản Chất Của Dòng Điện Trong Chất Bán Dẫn, Ứng Dụng Ra Sao

Là GìE-Mail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, email, với website trong trình chăm nom này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Chuyên mục: Tài chính