Nghĩa của từ dandy là gì, nghĩa của từ dandy, (từ Điển anh

     
a man, especially in the past, who dressed in expensive sầu, fashionable clothes and was very interested in his own appearance:


Bạn đang xem: Nghĩa của từ dandy là gì, nghĩa của từ dandy, (từ Điển anh

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú webchiase.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


very good. This is often said as a joke when really something is not good or you are not happy about it :
His writing mocks vanity and the narrowness of materialism và his principal characters are mainly vagrants, thieves or dandies that subvert the order of an unfair society.
Have your celebrations; have sầu your fireworks và the rest of it; enjoy yourselves và pretkết thúc that everything will be fine và dandy.
The emphasis still remains on the money purchase scheme, which is fine và dandy if world markets are booming and everyone is getting something for nothing.
To have a single room to lớn oneself is all very fine, dandy và desirable, provided that one goes there only khổng lồ sleep and read one"s book after the dinner break.
Các quan điểm của những ví dụ không miêu tả ý kiến của các biên tập viên webchiase.vn webchiase.vn hoặc của webchiase.vn University Press xuất xắc của những bên cấp phép.
*

*Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập webchiase.vn English webchiase.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Lịch Sử 10 Bài 32: Cách Mạng Công Nghiệp Ở Châu Âu, Cách Mạng Công Nghiệp

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài chính