đề kiểm tra hóa 11 chương 2 có đáp án

     

(eginarraylA.NO 2 cùng 0,5 mol N2. lúc làm phản ứng đạt tinh thần cân bằng thấy bao gồm 0,02 mol NH3. Hằng số thăng bằng của làm phản ứng tổng phù hợp NH3 là:

A.0,00197 B.0,00170

C.0,00500 D.0,00350

Câu 3.

Bạn đang xem: đề kiểm tra hóa 11 chương 2 có đáp án

Trong số những phân tử sau: NCl3, NO, NF3 và NH3 phân tử phân cực mạnh nhất là:

A.NCl3 B.NO

C.NH3 D.NF3

Câu 4. Cộng hóa trị của nitơ trong những hòa hợp hóa học như thế nào dưới đây lớn nhất?

A.NH4Cl B.HNO2

C.HNO3 D.NH4Cl với HNO3

Câu 5. Một nguyên ổn tố R gồm cấu hình electron: 1s22s22p3, bí quyết hòa hợp chất với hiđro với phương pháp oxit tối đa làm sao sau đó là đúng?

A.RH3 cùng R2O3

B.RH3 và R2O5

C.RH4 cùng RO2

D.RH2 với RO

Câu 6. Sản phđộ ẩm của làm phản ứng nhiệt phân KNO3 là gì?

A.KNO2 cùng O2

B.K2O, NO2 cùng O2

C.K2O cùng N2

D.K, NO2 với O2

Câu 7. Chất như thế nào dưới đây rất có thể có tác dụng khô khí NH3?

A.H2SO4 đặc

B.CuSO4 khan

C.HCl

D.CaO

Câu 8. Cho hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại bao gồm Cu cùng Fe vào hỗn hợp HNO3 loãng, nguội dư được hỗn hợp (X) . Cho hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp (X) chiếm được kết tủa (Y). Kết tủa (Y) gồm mọi chất làm sao sau đây?

(eginarraylA.Feleft( OH ight)_3;Culeft( OH ight)_2\B.Feleft( OH ight)_2;Culeft( OH ight)_2\C.Feleft( OH ight)_2\D.Feleft( OH ight)_2;Feleft( OH ight)_3endarray)

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Hỗn hòa hợp X gồm 2 khí N2 cùng H2 theo tỉ lệ mol là 1 trong : 4. Nung nóng X cùng với xúc tác chiếm được tất cả hổn hợp khí Y, trong số đó NH3 chiếm 20% thể tích. Tính công suất của phản ứng trên.

Câu 10. Tiến hành nung 6,06 gam muối nitrat của một kim loại kiềm nhận được 5,1 gam muối bột nitrit. Hỏi muối hạt nitrat lấy phân bỏ của sắt kẽm kim loại là gì?

Câu 11. Nén tất cả hổn hợp gồm 4 lít khí nitơ cùng 14 lít hiđro trong bình bội nghịch ứng ngơi nghỉ ánh sáng và xúc tác phù hợp. Sau bội nghịch ứng, chiếm được 16,4 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí. Hãy tính thể tích khí amoniac thu được. Biết các thể tích được đo ở cùng ánh nắng mặt trời và áp suất.

Xem thêm:

Lời giải đưa ra tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

A

D

C

Câu

5

6

7

8

Đáp án

B

A

D

A

Câu 1:

(mathop Nlimits^ - 3 H_4^ + 2 + 3H2 ↔ 2NH3

Ban đầu 0,5 0,5

Phản ứng 0,01 0,03 0,02

Sau pư 0,49 0,47 0,02

Hằng số thăng bằng của phản nghịch ứng tổng vừa lòng NH3 là:

(frac(0,02:0,5)^2(0,49:0,5).(0,47:0,5)^3 = 0,00197)

Đáp án A

Câu 3:

Đáp án D

Câu 4:

N vào HNO3 bao gồm số OXH là +5 đề xuất HNO3 là chất có đựng N tất cả số OXH to nhất

NH4Cl chứa N tất cả số OXH là -3

HNO2 cất N bao gồm số OXH là +3

Đáp án C

Câu 5:

R trực thuộc nhóm VA

=> Công thức oxit tối đa là R2O5 cùng công thức vừa lòng chất cùng với hidro là RH3

Đáp án B

Câu 6:

KNO3 → KNO2 + ½ O2

Đáp án A

Câu 7:

Chất hoàn toàn có thể có tác dụng thô NH3 là chất có chức năng hút ít nước, cơ mà ko tác dụng cùng với NH3

Đáp án D

Câu 8

Ta bao gồm sơ trang bị bội phản ứng:

(left{ eginarraylCu\Feendarray ight. + HNO_3 o lớn mathop {left eginarraylCu(NO_3)_2\Fe(NO_3)_3endarray ight.limits_X + NaOH o mathop {left eginarraylCu(OH)_2\Fe(OH)_3endarray ight.limits_Y )

Đáp án A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Phản ứng:

(N_2 + 3H_2 mathbinlower.3exhbox(uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox lớn.5exvss) 2NH_3)

Ban đầu: 1 4 mol

Phản ứng: x 3x 2x mol

Cân bằng (1- x) (4 - 3x) 2x mol


Ta có:

(dfrac2xleft( 1 - x ight) + left( 4 - 3x ight) + 2x imes 100 = 20)

(Rightarrow x = dfrac12,4)

Hiệu suất: (H = dfrac2 imes dfrac12,42 imes 100\% = 41,67\% )

Câu 10.

hotline công thức muối bột nitrat của hai kim loại kiềm là: RNO3

Cách 1. (eginarraylRNO_3 o RNO_2 + frac12O_2 uparrow m left( 1 ight)\left( R + 62 ight) m left( R + 46 ight) m left( gam ight)\6,06 m ;;;;;;;;;;;; 5,1 left( gam ight)endarray)

Lập tỉ lệ: (eginarrayldfracR + 626,06 = dfracR + 465,1\ Leftrightarrow 5,1R + 316,2 = 6,06R + 278,76\ Rightarrow R = dfrac37,440,96 = 39:Kalileft( K ight)endarray)


Vậy bí quyết muối hạt nitrat là KNO3.

Cách 2.

Theo đề bài xích, khi nung 6,06 gam muối nitrat sinh sản thành 5,1 gam muối hạt nitrat, Tức là giải phóng (6,06 - 5,1 = 0,96left( gam ight)) oxi hay (dfrac0,9632 = 0,03left( mol ight)O_2)

Từ (1) (eginarrayl Rightarrow n_RNO_3 = 0,06left( mol ight)\ Rightarrow M_RNO_3 = dfrac6,060,06 = 101\ Rightarrow R + 62 = 101 Rightarrow R = 39left( Kali ight)endarray)

Vậy muối bột nitrat đem phân hủy là: KNO3.

Cách 3.

Theo đề bài, cân nặng oxi được giải pchờ là: (6,06 - 5,1 = 0,96left( gam ight)).

Vậy 0,96 gam O2 được giải pngóng từ 2(R + 62) gam nitrat

Do đó:

(eginarrayldfrac6,062left( R + 62 ight) = dfrac0,9632\ Leftrightarrow 2R = dfrac6,06 imes 320,96 - 124\ Rightarrow R = dfrac202 - 1242 = 39:Kalileft( K ight)endarray)

Vậy muối bột nitrat đem cần sử dụng là: KNO3.

Xem thêm:

Cách 4.

Ta có: (n_RNO_3 = dfrac6,06R + 62left( mol ight))

*

Từ (1) với đề bài xích ( Rightarrow n_RNO_3 = dfrac6,06R + 62 imes left( R + 46 ight) = 5,1 )


Chuyên mục: