File excel tính các chỉ số tài chính

     

Hướng dẫn biện pháp lập báo cáo tài chính bằng excel là một trong bảng phía dẫn biện pháp lập bảng bằng phẳng kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ bởi excel.
Bạn đang xem: File excel tính các chỉ số tài chính

*

Trên tệp tin excel sẽ khuyên bảo rõ cho các bạn các khoản mục lấy số dư từ thông tin tài khoản nào

Cách lập bảng bằng vận kế toán bởi excel:

Chỉ tiêuMã sốTMSố đầu nămSố cuôi năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN100
I. Tiền và các khoản tương tự tiền110
1. Tiền111Nợ TK 111 112 113Nợ TK 111 112 113
2. Các khoản tương tự tiền112Nợ TK 1281 1288Nợ TK 1281 1288
II. Những khoản chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn120
1. Kinh doanh chứng khoán và pháp luật tài bao gồm kinh doanh121Nợ TK 121Nợ TK 121
2. Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán sale (*) (2)122Có TK 2291 ( Ghi số âm )Có TK 2291 ( Ghi số âm )
3. Đầu tư ngắn hạn khác123Nợ TK 1281 1282 1288Nợ TK 1281 1282 1288
III. Những khoản đề xuất thu ngắn hạn130   
1. đề nghị thu ngắn hạn của khách hàng131Nợ TK 131Nợ TK 131
2. Trả trước cho người bán132Nợ TK 331Nợ TK 331
3. Cần thu nội bộ ngắn hạn133Nợ TK 1362 1363 1368Nợ TK 1362 1363 1368
4. đề xuất thu theo tiến trình kế hoạch vừa lòng đồng xây dựng134Nợ TK 337Nợ TK 337
5. Phải thu về giải ngân cho vay ngắn hạn135Nợ TK 1283Nợ TK 1283
6. Cần thu ngắn hạn khác136Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)137Có TK 2293 ( Ghi số âm )Có TK 2293 ( Ghi số âm )
8. Tài sản thiếu chờ xử lý139Nợ TK 1381Nợ TK 1381
IV. Sản phẩm tồn kho140   
1. Sản phẩm tồn kho141Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158
2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho (*)149Có TK 2294 ( Ghi số âm )Có TK 2294 ( Ghi số âm )
V. Tài sản thời gian ngắn khác150   
1. Chi phí trả trước ngắn hạn151Nợ TK 242Nợ TK 242
2. Thuế GTGT được khấu trừ152Nợ TK 133Nợ TK 133
3. Thuế và những khoản khác đề xuất thu đơn vị nước153Nợ TK 333Nợ TK 333
4. Giao dịch thanh toán mua chào bán lại trái phiếu chủ yếu phủ154Nợ TK 171Nợ TK 171
5. Tài sản thời gian ngắn khác155Nợ TK 2288Nợ TK 2288
B. TÀI SẢN DÀI HẠN200   
I. Các khoản đề xuất thu nhiều năm hạn210   
1. Bắt buộc thu lâu dài của khách hàng hàng211Nợ TK 131Nợ TK 131
2. Trả trước cho những người bán dài hạn212Nợ TK 331Nợ TK 331
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc213Nợ TK 1361Nợ TK 1361
4. Phải thu nội cỗ dài hạn214Nợ TK 1632 1363 1368Nợ TK 1632 1363 1368
5. Yêu cầu thu về cho vay dài hạn215Nợ TK 1283Nợ TK 1283
6. đề xuất thu dài hạn khác216Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244
7. Dự trữ phải thu dài hạn khó khăn đòi (*)219Có TK 2293 ( Ghi số âm )Có TK 2293 ( Ghi số âm )
II. Tài sản cố định220   
1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình221
– Nguyên giá222Nợ TK 211Nợ TK 211
– quý hiếm hao mòn lũy kế (*)223Có TK 2141 ( Ghi số âm )Có TK 2141 ( Ghi số âm )
2. Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính224
– Nguyên giá225Nợ TK 212Nợ TK 212
– quý giá hao mòn lũy kế (*)226Có TK 2142 ( Ghi số âm )Có TK 2142 ( Ghi số âm )
3. Tài sản cố định vô hình227
– Nguyên giá228Nợ TK 213Nợ TK 213
– quý hiếm hao mòn lũy kế (*)229Có TK 2143 ( Ghi số âm )Có TK 2143 ( Ghi số âm )
III. Bất động sản đầu tư230   
– Nguyên giá231Nợ TK 217Nợ TK 217
– quý giá hao mòn lũy kế (*)232Có TK 2147 ( Ghi số âm )Có TK 2147 ( Ghi số âm )
IV. Gia sản dài hạn dở dang240   
1. Giá cả sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn241Nợ TK 154 , có TK 2294Nợ TK 154 , bao gồm TK 2294
2. Giá cả xây dựng cơ bạn dạng dở dang242Nợ TK 241Nợ TK 241
V. Những khoản đầu tư chi tiêu tài chính dài hạn250   
1. Đầu tứ vào doanh nghiệp con251Nợ TK 221Nợ TK 221
2. Đầu tư vào công tứ liên kết, liên doanh252Nợ TK 222Nợ TK 222
3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác253Nợ TK 2281Nợ TK 2281
4. Dự phòng đầu tư tài bao gồm dài hạn (*)254Có TK 2292 ( Ghi số âm )Có TK 2292 ( Ghi số âm )
5. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn255Nợ TK 1281 1282 1288Nợ TK 1281 1282 1288
VI. Tài sản dài hạn khác260   
1. Chi tiêu trả trước dài hạn261Nợ TK 242Nợ TK 242
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262Nợ TK 243Nợ TK 243
3. Thiết bị, thiết bị tư, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn263Nợ TK 1534 bao gồm TK 2294Nợ TK 1534 có TK 2294
4. Tài sản dài hạn khác268Nợ TK 2288Nợ TK 2288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)270   
NGUỒN VỐN    
C – NỢ PHẢI TRẢ300   
I. Nợ ngắn hạn310   
1. đề nghị trả người cung cấp ngắn hạn311Có TK 331Có TK 331
2. Người tiêu dùng trả chi phí trước ngắn hạn312Có TK 131Có TK 131
3. Thuế và các khoản nên nộp nhà nước313Có TK 333Có TK 333
4. Yêu cầu trả người lao động314Có TK 334Có TK 334
5. Ngân sách phải trả ngắn hạn315Có TK 335Có TK 335
6. Cần trả nội cỗ ngắn hạn316Có TK 3362 3363 3368Có TK 3362 3363 3368
7. Bắt buộc trả theo tiến trình kế hoạch hợp đồng xây dựng317Có TK 337Có TK 337
8. Lợi nhuận chưa thực hiện ngắn hạn318Có TK 3387Có TK 3387
9. Phải trả ngắn hạn khác319Có TK 338 138 344Có TK 338 138 344
10. Vay với nợ mướn tài chủ yếu ngắn hạn320Có TK 341 34311Có TK 341 34311
11. Dự trữ phải trả ngắn hạn321Có TK 352Có TK 352
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322Có TK 353Có TK 353
13. Quỹ bình ổn giá323Có TK 357Có TK 357
14. Giao dịch thanh toán mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ324Có TK 171Có TK 171
II. Nợ dài hạn330   
1.

Xem thêm: Cách Tra Số Điện Thoại Của Mình Đang Sử Dụng Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn Tìm Số Điện Thoại Để Thực Hiện Cuộc Gọi


Xem thêm: Viết Đoạn Văn Theo Cách Quy Nạp, Viết Đoạn Văn Theo Kiểu Quy Nạp


Buộc phải trả người bán dài hạn
331Có TK 331Có TK 331
2. Người tiêu dùng trả tiền trước lâu năm hạn332Có TK 131Có TK 131
3. Giá cả phải trả nhiều năm hạn333Có TK 335Có TK 335
4. Phải trả nội cỗ về vốn gớm doanh334Có TK 3361Có TK 3361
5. đề xuất trả nội bộ dài hạn335Có TK 3362 3363 3368Có TK 3362 3363 3368
6. Lợi nhuận chưa tiến hành dài hạn336Có TK 3387Có TK 3387
7. Yêu cầu trả lâu dài khác337Có TK 338 334Có TK 338 334
8. Vay cùng nợ thuê tài bao gồm dài hạn338Có TK 341 với số dư có TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư gồm TK 34313Có TK 341 và số dư tất cả TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư bao gồm TK 34313
9. Trái phiếu chuyển đổi339Có TK 3432Có TK 3432
10. Cp ưu đãi340Có TK 41112Có TK 41112
11. Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại nên trả341Có TK 347Có TK 347
12. Dự phòng phải trả dài hạn342Có TK 352Có TK 352
13. Quỹ trở nên tân tiến khoa học cùng công nghệ343Có TK 356Có TK 356
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU400   
I. Vốn chủ sở hữu410   
1. Vốn góp của công ty sở hữu411
 – cổ phiếu phổ thông tất cả quyền biểu quyết411aCó TK 41111Có TK 41111
 – cp ưu đãi411bCó TK 41112Có TK 41112
2. Thặng dư vốn cổ phần412Có TK 4112Có TK 4112
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu413Có TK 4113Có TK 4113
4. Vốn không giống của công ty sở hữu414Có TK 4118Có TK 4118
5. Cp quỹ (*)415Nợ TK 419 ( Ghi số âm )Nợ TK 419 ( Ghi số âm )
6. Chênh lệch review lại tài sản416Có hoặc Nợ TK 412Có hoặc Nợ TK 412
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái417Có hoặc nợ TK 413Có hoặc nợ TK 413
8. Quỹ đầu tư phát triển418Có TK 414Có TK 414
9. Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp419Có TK 417Có TK 417
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu420Có TK 418Có TK 418
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối421
– LNST chưa cung cấp lũy kế đến cuối kỳ trước421aCó hoặc nợ TK 4211Có hoặc nợ TK 4211
– LNST chưa bày bán kỳ này421bCó hoặc nợ TK 4212Có hoặc nợ TK 4212
12. Nguồn vốn chi tiêu XDCB422Có TK 441Có TK 441
II. Nguồn kinh phí đầu tư và quỹ khác430   
1. Nguồn tởm phí431Chênh lệch tất cả TK 461 trừ Nợ TK 161Chênh lệch bao gồm TK 461 trừ Nợ TK 161
2. Nguồn tởm phí đã tạo ra TSCĐ432Có TK 466Có TK 466
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)440   

Cách lập báo cáo kết quả vận động kinh doanh bằng excel:

Chỉ tiêuMã sốTMNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ01Tổng PS có 511Tổng PS có 511
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS gồm 521Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS bao gồm 521
3. Lệch giá thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (10 = 01 – 02)10
4. Giá chỉ vốn sản phẩm bán11Tổng PS có 632Tổng PS gồm 632
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (20 = 10 – 11)20
6. Doanh thu vận động tài chính21Tổng PS Nợ 515 đối ứng cùng với tổng PS gồm 911Tổng PS Nợ 515 đối ứng với tổng PS gồm 911
7. Giá thành tài chính22Tổng PS tất cả 635 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS có 635 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
– vào đó: chi tiêu lãi vay23Sổ kế toán cụ thể lãi vaySổ kế toán chi tiết lãi vay
8. Chi tiêu bán hàng25Tổng PS có 641 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS gồm 641 đối ứng với tổng PS Nợ 911
9. đưa ra phí quản lý doanh nghiệp26Tổng PS gồm 642 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS tất cả 642 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
10. Roi thuần từ vận động kinh doanh (30 = trăng tròn + (21 -22) – 25 – 2630
11. Thu nhập cá nhân khác31Tổng PS Nợ 711 đối ứng với tổng PS gồm 911Tổng PS Nợ 711 đối ứng với tổng PS bao gồm 911
12. Ngân sách khác32Tổng PS tất cả 811 đối ứng với tổng PS Nợ 911Tổng PS có 811 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
13. Lợi nhuận không giống (40 = 31 – 32)40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. Túi tiền thuế TNDN hiện tại hành51Tổng PS bao gồm 8211 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS tất cả 8211 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
16. Chi tiêu thuế TNDN hoãn lại52Tổng PS tất cả 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911Tổng PS bao gồm 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)60
18. Lãi cơ bạn dạng trên cp (*)70
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)71

Ghi chú: (*) tiêu chí này chỉ áp dụng so với công ty cổ phần

Cách lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ bằng excel:

Chỉ tiêuMã sốTMNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh    
1. Tiền thu từ bán hàng, cung ứng dịch vụ và lợi nhuận khác01Nợ TK 111 112 gồm 511 3331 131 121…Nợ TK 111 112 có 511 3331 131 121…
2. Tiền chi trả cho người cung cấp sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ02Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133…
3. Tiền đưa ra trả cho người lao động03Có TK 111 112 Nợ TK 334Có TK 111 112 Nợ TK 334
4. Tiền đưa ra trả lãi vay04Có TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 với TK liên quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 cùng TK tương quan khác
5. Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp05Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334
6. Chi phí thu khác từ chuyển động kinh doanh06Nợ TK 111 112 bao gồm TK 711 133 141 244 và những TK tương quan khácNợ TK 111 112 có TK 711 133 141 244 và các TK liên quan khác
7. Tiền chi khác cho vận động kinh doanh07Có TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và các TK liên quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và những TK liên quan khác
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh20   
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ chuyển động đầu tư    
1. Chi phí chi để sở hữ sắm, xuất bản TSCĐ và các tài sản lâu năm khác21Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411…
2. Chi phí thu trường đoản cú thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ và những tài sản lâu năm khác22Nợ TK 111 112 113 tất cả TK 711 5117 131…Nợ TK 111 112 113 bao gồm TK 711 5117 131…
3. Tiền đưa ra cho vay, mua các công gắng nợ của đơn vị khác23Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171…
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại những công nắm nợ của đơn vị khác24Nợ TK 111 112 113 có TK 128 171…Nợ TK 111 112 113 tất cả TK 128 171…
5. Tiền chi chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác25Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331…
6. Chi phí thu hồi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác26Nợ TK 111 112 113 bao gồm TK 221 222 2281 131…Nợ TK 111 112 113 gồm TK 221 222 2281 131…
7. Chi phí thu lãi mang lại vay, cổ tức với lợi nhuận được chia27Nợ TK 111 112 tất cả TK 515…Nợ TK 111 112 gồm TK 515…
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư30   
III. Lưu giao dịch chuyển tiền từ hoạt động tài chính    
1. Tiền thu từ desgin cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu31Nợ TK 111 112 113 gồm TK 411Nợ TK 111 112 113 bao gồm TK 411
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của người sử dụng đã phân phát hành32Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419
3. Tiền thu trường đoản cú đi vay33Nợ TK 111 112 113 gồm TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK tương quan khácNợ TK 111 112 113 tất cả TK 171 3411 3431 3432 41112 và những TK tương quan khác
4. Tiền chi trả nợ cội vay34Có TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 và những TK liên quan khácCó TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK tương quan khác
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính35Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412
6. Cổ tức, lợi nhuận đang trả mang đến chủ sở hữu36Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338…
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ vận động tài chính40   
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = trăng tròn + 30 + 40)50   
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60   
Ảnh hưởng trọn của thay đổi tỷ giá hối hận đoái quy đổi ngoại tệ61
Tiền và tương đương tiền thời điểm cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)70VII.34  

Còn về bạn dạng chất, qui định và cách lập các bạn tìm hiểu thêm tại những bài viết:


Chuyên mục: Tài chính