Meaning of flip là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích nghĩa của từ flip

     
*danh từ
 Flíp (bia trộn rượu trộn mặt đường hâm nóng)
 cái búng
 cái vụt nhẹ; cú tấn công vơi nhưng đau
 (thông tục) chuyến cất cánh ngắn
*nước ngoài hễ từ
 búng
 to flip a coin
 búng đồng tiền
 lớn flip somebody"s ear
 búng tai ai
 tiến công nhẹ
 quất nhẹ (roi), phẩy (quạt); đơ lag (mồi câu)
*nội rượu cồn từ
 nhảy bật ngón tay
 quất, vụt
 to flip at something with a whip
 vụt roi vào dòng gì
 to lớn flip up
 (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng tiền (xem) sấp ngửa để lựa chọn bên trong cuộc tranh tài...

Bạn đang xem: Meaning of flip là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích nghĩa của từ flip

*tính từ
 kthi thoảng nhã, chọc ghẹo nhã, bỡn cợt
saying &và slang
 be surprised, freak out
 Mom nearly flipped when I told her we got married.

flip Australian Slang from Babilon 1. giddy, irresponsible, silly person;2. amaze: "The results will flip you";3. become angered or enraged;4. euphemism for the exclamation "Fuck!"
flipv.1) (slang) (D; intr.) ("khổng lồ thảm bại one"s mind") lớn flip over (he flipped over her) 2) (d; intr.) to flip through ("khổng lồ go through quickly") (khổng lồ flip through an article)
flip▸ verb1
the wave flipped the dinghy over | the plane flipped on khổng lồ its back: OVERTURN, turn over, tip over, roll (over), upturn, capsize; upover, invert, knoông chồng over; keel over, topple over, turn turtle; archaic overmix.2he flipped the key through the air: THROW, fliông chồng, toss, fling, sling, pitch, cast, spin, lob; informal chuông xã, bung; dated shy.3I flipped the transmitter switch: FLICK, cliông xã, snap.Phrases■ flip through THUMB (THROUGH), leaf through, fliông xã through, skyên through, scan, look through, browse through, dip into, glance at/through, peruse, run one"s eye over.
■ lật
flip horizontal: lật ngang
flip chip
■ chip lệch
flip up window
■ cửa ngõ bật lên được
page flip
■ sự cuộn nhanh các trang
spin flip
■ đảo spin

* danh từ - Flíp (bia trộn rượu trộn con đường hâm nóng)* danh từ - chiếc búng - loại vụt nhẹ; cú tấn công dịu cơ mà nhức - (thông tục) chuyến cất cánh ngắn* ngoại cồn từ - búng to lớn flip a coin ~ búng đồng xu tiền khổng lồ flip somebody"s ear ~ búng tai ai - đánh vơi - quất vơi (roi), phẩy (quạt); đơ lag (mồi câu)* nội đụng từ - bật bật ngón tay - quất, vụt khổng lồ flip at something with a whip ~ vụt roi vào vật gì . khổng lồ flip up - (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng xu tiền (xem sấp ngửa nhằm lựa chọn bên trong cuộc thi đấu...)
flipflip1
■ verb (flips, flipping, flipped) 1》 turn over with a sudden quiông chồng movement. 2》 move sầu or toss with a quichồng action. 3》 (flip through) look quickly through. 4》 informal suddenly thua kém control or become very angry. ■ noun a flipping action or movement. ■ adjective sầu flippant. ■ exclamation informal used to lớn express mild annoyance. Phrasesflip one"s lid (or N. Amer. one"s wig) informal suddenly thảm bại control or become very angry. OriginC16: prob. a contr. of fillip. ————————flip2■ noun another term for eggnog. OriginC17: perh. from flip1 in the sense "whip up".
I
noun1. an acrobatic feat in which the feet roll over the head (either forward or backward) and return ( Freq. 1) • Syn: somersault , somermix , summersault , summerset , somersaulting• Derivationally related forms: somersault (for: somersaulting ), somersault (for: somersault ) Hypernyms: tumble Hyponyms: flip-flop2. hot or cold alcoholic mixed drink containing a beaten egg Hypernyms: mixed drink3. a sudden, quick movement- with a flip of the wrist- the fish flipped over • Hypernyms: throw4. the act of flipping a coin • Syn: toss• Derivationally related forms: toss (for: toss ) Hypernyms: throw5. a dive in which the diver somersaults before entering the water Hypernyms: dive , diving6.

Xem thêm: 1️⃣ Cách Làm Bánh Gấu Nhân Kem Tặng Bé Đón Noel, Lễ Tết Giòn Giã

(sports) the act of throwing the ball khổng lồ another member of your team- the pass was fumbled • Syn: pass , toss• Derivationally related forms: toss (for: toss )• Topics: sport , athletics • Hypernyms: throw Hyponyms: centering , snapII verb1. lightly throw lớn see which side comes up ( Freq. 3)- I don"t know what to do--I may as well flip a coin! • Syn: toss• Derivationally related forms: toss (for: toss ), tosser (for: toss ) Hypernyms: turn• Verb Frames:- Something ----s- Something is ----ing PP- Somebody toàn thân ----s something- They flip the coin2. cause lớn go on or lớn be engaged or mix in operation ( Freq. 1)- switch on the light- throw the lever • Syn: throw , switch• Derivationally related forms: switch (for: switch ) Hypernyms: engage , mesh , lochồng , operate Hyponyms: switch on , turn on , switch off , cut , turn off , turn out• Verb Frames:- Somebody ----s something3. look through a book or other written material- He thumbed through the report- She leafed through the volume • Syn: fliông xã , thumb , riffle , leaf , riff• Derivationally related forms: leaf (for: leaf ) Hypernyms: peruse• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s PP4. toss with a sharp movement so as to lớn cause to lớn turn over in the air • Syn: twitch • Hypernyms: move• Verb Frames:- Something ----s- Sometoàn thân ----s- Somebody toàn thân ----s something5. cause khổng lồ move with a flick- he flicked his Bic • Syn: fliông xã • Hypernyms: throw• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s something6. throw or toss with a light motion- flip me the beachball- toss me newspaper • Syn: toss , sky , pitch• Derivationally related forms: pitch (for: pitch ), toss (for: toss ), tosser (for: toss ) Hypernyms: fling Hyponyms: submarine , lag , throw baông chồng , toss back• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s something- Somebody ----s something PP- The children flip the ball7. move sầu with a fliông chồng or light motion• Derivationally related forms: flipper • Hypernyms: propel , impel• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something- Sometoàn thân ----s something PP8. turn upside down, or throw so as khổng lồ reverse- flip over the pork chop- turn over the pancakes • Syn: flip over , turn over• Derivationally related forms: turnover (for: turn over ) Hypernyms: turn• Verb Frames:- Something ----s- Somebody ----s- Somebody toàn thân ----s something- Something ----s something9. react in an excited, delighted, or surprised way- he flipped when he heard that he was accepted inlớn Princeton University • Syn: flip out • Hypernyms: react , respond• Verb Frames:- Somebody ----s10.

Xem thêm:

go mad, go crazy- He flipped when he heard that he was being laid off • Syn: flip out • Hypernyms: change• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s11. reverse (a direction, attitude, or course of action) • Syn: interchange , taông chồng , switch , alternate , flip-flop• Derivationally related forms: flip-flop (for: flip-flop ), switch (for: switch ), tack (for: tack ) Hypernyms: change by reversal , turn , reverse• Verb Frames:- Something ----s- Sometoàn thân ----s somethingIII adjective sầu marked by casual disrespect- a flip answer lớn serious question- the student was kept in for impudent behavior • Syn: impudent , insolent , snotty-nosed• Similar to: disrespectful• Derivationally related forms: insolence (for: insolent )

Chuyên mục: Tài chính