Tính từ chỉ tính cách

     

“TIMMY hướng tới mục tiêu phát hành một chương trình huấn luyện và đào tạo được thiêt kế dành riêng cho những người đi làm với đầy đủ câu chữ cùng kĩ năng cạnh bên với môi trường văn phòng. Tiếp cận sự việc theo phương thức “Learning-By-Doing” để học viên rất có thể áp dụng vào các bước thực tế ngay sau mỗi buổi học tập.”

Đăng ký kết ngay lập tức


Bạn đang xem: Tính từ chỉ tính cách


*Xem thêm: Cách Xóa Dòng Chữ Vàng Trong Proshow Gold ? Cách Xoá Dòng Chữ Màu Vàng Trong Proshow Gold

*

*Xem thêm: Cách Làm Tôm Hùm Nướng Phô Mai Và Sò Điệp Thơm Ngon Đơn Giản

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui vẻ, hớn hsinh hoạt, tươi mỉm cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: có thể phù hợp nghi, hoàn toàn có thể ham mê ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu, xứng đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: thánh thiện hòa, dịu dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: kiêu dũng, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài cha, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, mênh mông, không bờ bến

Bright /braɪt/: hoàn hảo, lý tưởng, nkhô hanh trí, tự tin, rực rỡ tỏa nắng, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: hấp dẫn, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: ttốt con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative sầu /kəʊˈɒpərətɪv/: có lòng tin hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng sủa tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lớn lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: nhân hậu, dịu dàng, dìu dịu, hòa nhã

Glib /glib/: lém nhẹm lỉnh, liến láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đương, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tuyệt đẹp, xinh xắn, tốt vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: phổ biến thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chăm chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, nhũn nhặn nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: bao gồm trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, ko ưu tiên, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: chuyên cần, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo phiên bản năng, bởi bạn dạng năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân hậu, khoan dung

Modern /’mɔdən/: văn minh, tân thời

Naive sầu /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: lịch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: gồm trách nát nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thuần thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: lạc quan, gọn gàng gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chăm học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Svào /strɒŋ/: dũng mạnh mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: ước ao manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: trực tiếp thắn, không bít che, ko giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo đáo, khó khăn ngay sát, không tháo dỡ mở

Cold /kould/: lạnh lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo chủ nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: 1-1 thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng bấn ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: im lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tứ, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: gọi biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: phù hợp phiêu lưu

Active sầu /’æktiv/: lành mạnh và tích cực, nkhô nóng nhứa hẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ thương, vui tươi, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: cởi vạt, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: chình họa giác, lanh lợi, tỉnh táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, cuốn hút, cám dỗ, tất cả duyên, làm ham, làm cho vẹo vọ lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: tuyệt làm phúc, giỏi thao tác thiện nay, trường đoản cú trung khu, tmùi hương tín đồ, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: giỏi, hiền khô, nhẹ hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lực, thạo, giỏi, có khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, hướng ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: thoáng rộng, rộng lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mlàm việc, khoáng đạt, pchờ khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi msinh hoạt, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tuyệt góp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinc nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: toá vạt, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: trường đoản cú tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinc lực, khỏe mạnh, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi sục, linh động, lanh lợi

Tính tự chỉ tính biện pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: tự phụ, kiêu sa, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: xuất xắc chỉ thị tín đồ khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: từ bỏ phụ, kiêu kỳ, kiêu căng trường đoản cú đại

Haughty /’hɔ:ti/: tự kiêu, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, từ phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tmê man vọng

Angry /’æηgri/: tức giận, giận dữ, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo trá, tinc trẻ ranh, quái đản, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: hổ ngươi, hổ thứa, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tđê mê lam

Awful /’ɔ:ful/: khôn xiết tức giận, tức giận vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: giỏi cáu, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ đọng, tục tĩu, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): hỗn láo, láo lếu xược

Careless /’keəlis/: lơ là, vô ý, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô dạy dỗ, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường xuyên, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên loạn, ngốc xuẩn

Cross /krɔs/: bực bản thân, cáu gắt (to lớn be cross with somebody: cáu cùng với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: tục tĩu, tục tĩu, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: giảo hoạt, tinh ma lặt vặt, láu tôm láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn trung khu, tàn bạo, tất cả ngày tiết lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: lề mề về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: tốt thiếu tín nhiệm,xuất xắc chỉ trích cay độc, tốt nhạo báng, chế nhạo cợt


Chuyên mục: